Türkiye Halter Hakemlik Kursu  03 - 05 Nisan 2020 tarihleri arası düzenlenecektir.

Teori - Gençlik Merkezi Toplantı Solonu
Uygulama - Ömertepesi Çok Amaçlı Halter Salonu

BİLGİ İÇİN 
İL TEMSİLCİSİ :
RAMAZAN ZENGİN 05548241726

Hakem Olabilme Şartları
Madde 17 - Hakem Eğitim kursuna katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
a) 
Türk vatandaş olmak
b) Milli sporcular hariç, 18 yaşından küçük, 30 yaşından büyük olmamak,
c) En az lise ve dengi okul mevzunu olmak 
ç) Resmi bir kurum doktorundan sağlıklı olduğuna dair rapor almak,
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine  karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara  fesat  karıştırmak,  devlet  sırlarını  açığa  vurmak  suçlarından  dolayı  hükümlü bulunmamak, 
e) 
07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Gençlik ve Spor  Genel  Müdürlüğü  Amatör  Spor  Dalları  Ceza  Yönetmeliği  ile  Türkiye  Halter Federasyonu Disiplin Talimatına göre bir defada  6 ay veya daha  fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.